April 24, 2021

Bodymaps: A Therapeutic Workshop by Gerda Liebmann

Bodymaps: เวิร์คช็อปศิลปะบำบัดโดย Gerda Liebmann





Bodymaps: A Therapeutic Workshop by Gerda Liebmann has been indefinitely postponed due to unforeseen circumstances. We apologize for any inconvenience this may caused and appreciate your patience and understanding.

Bangkok 1899 presents Bodymaps: A Therapeutic Workshop with artist, filmmaker and missionary Gerda Liebmann. As a participant, you are invited to practice art therapeutic drawing and painting that will help you to identify and express your thoughts, feelings, hopes and dreams. The artist will guide participants through discussion and exchange of ideas. In this context, art is utilized as a tool for assisting individuals towards self-expression, reflection and exploration on traumatic past experiences.

You will get an opportunity to create a life-size self portrait guided by the artist. Later on, these artworks will become part of an art exhibition that will be held on 22 May 2021.
By sharing stories of past traumatic experiences, you will draw an outline of your body. The painting will intermix your image with past traumas along with your hopes/dreams. Next, the participant will practice expressing themselves onto paper and the artwork will be co-created as a form of life-size paintings. Bodymaps will illustrate your past experiences, who you are now and your aspirations for the future. It will begin your journey through art therapy to benefit how self-perception in the present, and guide you towards your goals for the future.

*Only non-artist participants (preferably with little experience drawing/painting) Must be comfortable sharing openly about past experiences. The participants must have the capacity to attend both days of the workshop.

︎

Bangkok 1899 เสนอ Bodymaps: Therapeutic Workshop กับศิลปิน ผู้สร้างภาพยนตร์ และมิชชันนารี Gerda Liebmann ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวิร์คช็อปศิลปะบำบัด เพื่อช่วยทำความเข้าใจความรู้สึกและพัฒนาการแสดงออกทางอารมณ์ รวมไปถึงบ่งบอกความหวังและความฝันของคุณ ศิลปินจะนำผู้เข้าร่วมผ่านการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในบริบทของการใช้ศิลปะเพื่อเป็นเครื่องช่วยในการเรียนรู้ตนเอง ผ่านการแสดงออก ไตร่ตรอง และสำรวจประสบการณ์ที่ยากจะลืมในอดีต

คุณจะได้วาดภาพเหมือนตัวเองขนาดเท่าตัว จากคำแนะนำของศิลปิน ซึ่งต่อไปผลงานเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

เริ่มด้วยการวาดโครงร่างของร่างกายของคุณ ด้วยการแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ที่ยากจะลืมในอดีต ภาพวาดของคุณจะผสมผสานตัวตน กับประสบการณ์ในอดีต ความหวังและความฝันในอนาคต ผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกฝนการแสดงออกทางอารมณ์และทำความเข้าใจกับความรู้สึกต่างๆ ผ่าการวาดลงบนกระดาษ จากนั้นผลงานจะถูกพัฒนาและสร้างขึ้นในรูปแบบของภาพวาดขนาดเท่าตัว เวิร์คช็อป Bodymaps จะแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ในอดีตของคุณ ตัวตนในปัจจุบัน และความปรารถนาของคุณในอนาคต ซึ่งเปรียบเสมือนการเริ่มต้นของการเรียนรู้ศิลปะบำบัด เพื่อประโยชน์ในการรับรู้และเข้าใจตนเองในปัจจุบัน และนำทางไปสู่เป้าหมายของคุณในอนาคต

เฉพาะผู้เข้าร่วมที่ไม่ใช่ศิลปินเท่านั้น (หรือมีประสบการณ์การวาดภาพ ระบายสีน้อยมาก) พร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ในอดีตได้อย่างเปิดเผย และสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปทั้งสองวัน


Gerda Liebmann is an artist, filmmaker and missionary that believes that art can heal trauma. She was born in Switzerland where she studied art at the Kunstgewerbeschule St.Gallen. She lived in the USA where she worked as a Graphic Designer and had a family. Later, she studied for Christian ministry at Berean Global University and was ordained as a Reverend. She is now living in Thailand and continues practicing therapeutic art to guide others on self-reflection.

“Art is a therapeutic way to express yourself inside out,” says Liebmann.


︎

Gerda Liebmann เป็นศิลปิน ผู้สร้างภาพยนตร์ และมิชชันนารีที่เชื่อว่าศิลปะสามารถรักษาบาดแผลได้ เธอเกิดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เรียนศิลปะที่ Kunstgewerbeschule St. Gallen ต่อมาเธอได้อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเธอได้ทำงานเป็นกราฟฟิคดีไซเนอร์และมีครอบครัว ภายหลังเธอศึกษาเพื่อรับใช้ศาสนาคริสต์ที่ Berean Global University และได้รับแต่งตั้งให้เป็นสาธุคุณ ตอนนี้เธออาศัยอยู่ในประเทศไทยและยังคงฝึกฝนการใช้ศิลปะบำบัดเพื่อแนะนำผู้อื่นในการทำความเข้าใจตนเอง

“ ศิลปะเป็นวิธีการบำบัดเพื่อแสดงความเป็นตัวคุณจากภายใน” Liebmann กล่าว




© 2005–2022 
Creative Migration, Inc.
Creative Migraton (East) Foundation
All rights reserved.
 



Follow us  

︎  ︎  ︎ ︎



 


© 2005–2022 
Creative Migration, Inc.
Creative Migraton (East) Foundation
All rights reserved.



          Follow us  ︎ ︎ ︎︎   

 Contact   ︎︎ ︎